عمومی - آرشیو

ویرایش مشخصات و صدور گواهینامه اضافه

ویرایش مشخصات و صدور گواهینامه اضافه

با توجه به ارسال پکیج کنفرانس (شامل گواهینامه، کتابچه کنفرانس، هدایا و سایر اقلام) به آدرس پستی پژوهشگران، هرگونه قصور در ثبت اطلاعات در فرم ثبت نام به ویژه آدرس، کدپستی، کد ملی و شماره تلفن همراه، متوجه فرد صاحب پنل بوده و هزینه پست مجدد پکیج کنفرانس، بر عهده نویسندگان خواهد بود.

ادامه مطلب
دانش و فناوری‌ پراکنده کشور باید در جهت رفع نیازهای ملی استفاده شود.

دانش و فناوری‌ پراکنده کشور باید در جهت رفع نیازهای ملی استفاده شود.

رییس جهاددانشگاهی استان یزد با بیان این که عزم کشور دستیابی به اقتصاد متکی بر دانش است، گفت: باید ساز و کارها در جهت استفاده بیش‌تر از دانش و فناوری پراکنده کشور جهت رفع نیازهای ملی و حل مسائل استفاده شود.

ادامه مطلب