درخواست خدمات آزمایشگاهی

 • کد اقتصادی*
  0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • 2
 • سازمان / شرکت / دانشگاه*
  3
 • کد ملی / شناسه ملی*
  4
 • شماره تلفن ثابت*
  5
 • شماره همراه*
  6
 • ایمیل*
  7
 • کد پستی*
  8
 • توضیحات*
  9
 • نشانی*
  10
 • 1. لطفا هزینه آزمون را به شماره شبا IR950180000000002001106247 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی یا به شماره کارت 5859837005874991 بانک تجارت شعبه شهید رجائی در وجه سازمان جهاددانشگاهی استان یزد پرداخت و تصویر آن را بارگذاری نمایید. 2. لطفا در توضیحات فیش حتما عبارت "بابت خدمات آزمایشگاهی" قید گردد. 3. نشانی جهت ارسال نمونه ها: یزد، صفائیه، بلوار شهدای گمنام، سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، ساختمان امام علی، طبقه دوم، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، کد پستی: 8916713335
  11
 • فرم درخواست آزمون* بارگذاری
   12
  • تصویر فیش پرداختی* بارگذاری
    13
   • 14