اعضای برتر

تعداد بازدید:۱۲۳۵
  پژوهشگر برتر استان یزد سال 1397   دکتر حسین عجمین
  فناور برتر استان یزد سال 1396   مهندس سید حسین میرحسینی
  مدیر پژوهشی برتر (فنی مهندسی و علوم پایه) سال 1396   مهندس سید حسین میرحسینی
  پژوهشگر برتر استان یزد سال 1393   مهندس لیلا شریفی
  پژوهشگر برتر استان یزد سال 1389   مهندس لیلا شریفی