پاشش حرارتی

تعداد بازدید:۱۳۲۹

پاشش حرارتی نام کلی برای مجموعه‌ای از روش‌هایی است که برای ایجاد پوشش در سطح قطعات، با استفاده از ترکیبی از انرژی حرارتی و انرژی جنبشی انجام می‌گیرد. فرآیند پاشش حرارتی بسته به نوع سوخت مصرفی، فشار ایجاد شده، گستردگی پوشش‌های قابل اعمال و مشخصات شیمیایی و فیزیکی پوشش اعمال شده به چند زیرشاخه عمده تقسیم‌بندی می‌شود. که از آن جمله می‌توان به روش‌های زیر اشاره نمود:

HP/HVOF, HVOF, APS, Flame Spray, Arc Spray