دوره‌های آموزشی شناسایی و آنالیز مواد

تعداد بازدید:۱۵۸

ردیف

عنوان

1

طراحی آزمایش

2

کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری

3

آشنایی با روش‌های خصوصیت‌سنجی نانو بلورها (XRD)

4

آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی و اساس کار آن