دوره‌های آموزشی نانومواد

تعداد بازدید:۱۵۰

ردیف

عنوان

1

آشنایی با سنتز نانو مواد به روش احتراقی محلول

2

آشنایی با سنتز نانو مواد و زئولیت به روش هیدروترمال

3

اشنایی با تولید نانو الیاف به روش الکتروریسی

4

آشنایی با روش های شیمیایی سنتز نانو مواد