دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۳ ۸
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد
دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با سرپرست جدید سازمان جهاددانشگاهی یزد